Zbiranje predlogov za nagrado Vasje Cerarja


Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) bo v letu 2024 tretjič podelilo nagrado Vasje Cerarja za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrada se imenuje po uglednem uredniku in vrhunskem prevajalcu mladinske književnosti Vasji Cerarju (1959 – 2006).

Vasja Cerar, foto splet

V letu 2024 se bo nagrada podelila v kategoriji strip/risoroman. Za nagrado za posamezen prevod ali prevode visoke kakovosti pridejo v poštev knjižne objave mladinskih stripov/risoromanov iz preteklih štirih let.

Predloge, ki jih lahko posredujejo založbe, kulturne ustanove in posamezniki, bo obravnavala komisija za nagrado Vasje Cerarja.

Prosimo, da predloge za nagrado Vasje Cerarja za leto 2024 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom (ki je lahko v elektronski obliki) posredujete do četrtka, 1. 2. 2024, po pošti na naslov:
Komisija za nagrado Vasje Cerarja
Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Tomšičeva 12
1000 LjubljanaElektronski naslov: dskp@dskp-drustvo.si

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Vasje Cerarja za leto 2024:

  • Nagrado Vasje Cerarja podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
  • Nagrada Vasje Cerarja se podeljuje v štirih kategorijah (slikanice, besedila za mlade bralce do 12 let, stripi/risoromani, besedila za mlade bralce, starejše od 12 let), in sicer vsako leto v eni od kategorij. Leta 2024 se bo nagrada podelila v kategoriji strip/risoroman.
  • Nagrado lahko prejme član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih prevodov.
  • Za nagrado za posamezen prevod ali prevode vrhunske kakovosti pridejo v poštev mladinski stripi/risoromani, objavljeni v letih 2020, 2021, 2022 in 2023.
  • Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrado Vasje Cerarja

 

Pravilnik 

1. člen

Nagrado Vasje Cerarja podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrada, ustanovljena leta 2021, se imenuje po uglednem uredniku in prevajalcu mladinske književnosti Vasji Cerarju.

2. člen

Društvo vsako leto podeli praviloma eno nagrado Vasje Cerarja.

3. člen

Nagrado lahko prejme član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih prevodov. Za nagrado za posamezen prevod ali prevode visoke kakovosti pridejo v poštev knjižne objave iz preteklih štirih let.

4. člen

Vabilo k predlaganju kandidatov za nagrado vsako leto objavi upravni odbor Društva. V vabilu je vsakokrat določena tudi kategorija, za katero se v letu razpisa podeljuje nagrada (slikanica, besedilo za mlade bralce do 12 let, strip/risoroman, besedilo za mlade bralce, starejše od 12 let). Do roka, določenega v vabilu, lahko kandidate predlagajo:
– založbe, kulturne ustanove in posamezniki;
– člani komisije za nagrado Vasje Cerarja.
Vsi predlogi veljajo samo za podelitev nagrade v tekočem letu.

5. člen

Vse predloge, prejete do določenega roka, obravnava komisija za nagrado Vasje Cerarja, ki je pri svojem delu neodvisna. Pri presoji predlogov upošteva kakovost, zahtevnost, pomen prevoda/prevodov znotraj prevodnega korpusa mladinske
književnosti na Slovenskem ter specifiko ciljnih bralcev.

6. člen

Komisija ima tri člane, ki izmed sebe izberejo predsednika. Člane komisije imenuje upravni odbor Društva in so prevajalci ter strokovnjaki za mladinsko književnost. Njihov mandat traja dve leti, vendar se lahko podaljša. O podaljšanju mandata odloča upravni odbor Društva. Seje in posvetovanja komisije sklicuje njen predsednik. Na seje lahko povabi še druge člane ali nečlane Društva kot zunanje strokovnjake, vendar o predlogih za nagrado dokončno odloči komisija. Seje komisije so sklepčne, če so navzoči vsi trije člani. Predlog mora biti sprejet z večino, tj. vsaj z dvema glasovoma. Delo komisije je tajno; njeni člani so do razglasitve nagrajenca zavezani k molčečnosti.

7. člen

Komisija pisno utemelji izbiro nagrajenca in z njo seznani upravni odbor Društva. Upravni odbor pravočasno obvesti javnost o datumu, kraju in (so)organizatorju podelitve nagrade, o utemeljitvi nagrade in sestavi komisije.

8. člen

Višino denarne nagrade določi upravni odbor Društva.

9. člen

Nagrajenec prejme listino o dodeljeni nagradi. Podpišeta jo predsednik komisije za nagrado Vasje Cerarja in predsednik upravnega odbora Društva ali njegov namestnik.

10. člen

Ta pravilnik je začel veljati, ko ga je potrdil upravni odbor Društva na seji 17. marca 2021.

Tanja Petrič, predsednica UO DSKP
Ljubljana, 17. 3. 2021


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja