Slovenska matica s filozofskimi knjigami


Slovenska matica vabi na predstavitev novih filozofskih knjig SM, ki bo v četrtek, 29. februarja, ob 11. uri v dvorani Slovenske matice (Kongresni trg 8/I, Ljubljana).

Dr. Andrej Ule

Na novinarski konferenci Slovenske matice bodo predstavili nove knjige založbe s področja filozofije. Knjigo iz zbirke Slovenska filozofska misel O naravi duha dr. Andreja Uleta bo predstavil njen avtor prof. dr. Andrej Ule, Latinske pridige (Opus sermonum) Mojstra Eckharta iz zbirke Filozofska knjižnica bo predstavil prevajalec ter pisec opomb in spremne besede Gorazd Kocijančič, zbornik iz zbirke Odstiranja Vzdržati različnost: filozofske razprave o mnogih svetovih pa urednik prof. dr. Marko Uršič. Dogodek bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Zbirka Slovenska filozofska misel
Andrej Ule: O naravi duha
Uredil: Marko Uršič

Knjiga Andreja Uleta O naravi duha je obsežen in temeljit premislek o filozofskih pojmovanjih duha v zgodovini in sedanjosti ter iskanje novega, filozofsko in znanstveno podprtega pojma duha, ki presega tako spiritualistično-metafizična kakor tudi naturalistična pojmovanja. Avtor razume pojem duha kot situacijsko določeno, implicitno »dano« celoto latenc, potenc, tendenc in aktualizacij. Pri tem se navezuje na Hartmannovo rekonstrukcijo Heglovega pojma »objektivnega duha« in na nekatera pojmovanja »otelešenega duha« pri Peirceu, Merleau- Pontyju, Brandomu, Batesonu, Descombesu, v sodobni kognitivni znanosti, biosemiotiki idr. V zadnjem poglavju razpravlja tudi o kozmični duhovni evoluciji človeštva ter obravnava nekatere fizikalno-kozmološke hipoteze o duhovni osnovi snovnega kozmosa.

Zbirka Filozofska knjižnica
Mojster Eckhart: Latinske pridige (Opus sermonum)
Prevedel, spremno besedo in opombe napisal: Gorazd Kocijančič

Sermones so univerzitetne pridige, ki jih je Eckhart večinoma spisal med časom svojega drugega poučevanja na pariški univerzi in jih izrekal pred svojimi dominikanskimi sobrati; pridiganje (prædicatio) je namreč tedaj sodilo med pomembne dolžnosti univerzitetnega predavatelja. Akademski kontekst se v latinskih pridigah pozna po mnogo večji vključenosti filozofskih razprav v komentiranje svetega spisja. Mojstrova eksegeza je izrazito spekulativna, opira se na tedanje jezikoslovje in alegorično metodo branja »duhovnega pomena« Pisma. Mnogo več kot v nemških pridigah je navedkov, ki pričujejo o veliki širini Eckhartove erudicije; tako med navedenimi avtorji najdemo Ambrozija, Anzelma, Aristotela, Avla Gelija, Avguština, Averoesa, Aviceno, Beda Častitljivega, Bernarda iz Clairvauxa, Boetija, Hrizostoma, Dionizija Areopagita, Mojzesa Majmonida, Platona, Plotina, Origena, Seneko, Tomaža Akvinskega in Knjigo o vzrokih (Liber de causis), povzetek Proklovih Prvin bogoslovja. Eckhart stalno prepleta in medsebojno osvetljuje Staro in Novo zavezo. Eksegeza je pri tem vedno osrediščena v njegovem temeljnem interesu: duhovnem življenju oziroma rojstvu Besede v duši.

Gorazd Kocijančič

V latinskih pridigah se na samosvoj način izražajo temeljne Mojstrove teme, ki jih poznamo iz nemških besedil: Božanstvo kot absolutno Eno in obenem Trojica, učlovečenje Besede in človekovo sinovstvo v Kristusu, intimnost odnosa med Bogom in dušo, bistvo milosti, usmiljenja in nesebične ljubezni.

Zbirka Odstiranja
Vzdržati različnost: filozofske razprave o mnogih svetovih
Uredila: Maja Malec in Marko Uršič

Dr. Marko Uršič

Monografija Vzdržati različnost prinaša izvirne in filozofsko inovativne prispevke k sodobni razpravi o mnogih svetovih, od logike, metafizike in kozmologije do umetnosti, antropologije, etike in kulture. Je pionirsko delo v slovenskem filozofskem in širšem kulturnem prostoru, ki naj bi – med drugim – pripomoglo k večji idejni in tudi politični strpnosti do »drugače mislečih« in nasploh do različnosti. V monografiji sodeluje vrsta doktoric in doktorjev filozofskih znanosti, ki imajo zelo različne filozofske poglede, vendar se uspešno srečujejo v skupnem logosu. (Iz recenzije prof. dr. Franca Malija).

Dr. Maja Malec

Avtorice in avtorji prispevkov so Tomaž Grušovnik, Tine Hribar, Božidar Kante, Janko Lozar Mrevlje, Peter Lukan, Maja Malec, Olga Markič, Borut Ošlaj, Nina Petek, Lenart Škof, Darko Štrajn, Andrej Ule, Marko Uršič in Bojan Žalec.

Dr. Božidar Kante

V prispevkih se prepletajo sodobni in zgodovinski vidiki obravnavane tematike kot tudi uvidi različnih disciplin – kozmološka obravnava se sprevrne v etično razmišljanje o idealu sočutja, teorija razvejanega časa utemeljuje možnost človekove svobode, možni svetovi so bistveni tako za modalno logiko kot za Leibnizevo teodicejo.

Dr. Janko Lozar Mrevlje

Prepletanje različnih misli in koherentna celovitost monografije nam na neki način nakažeta, kakšen je odgovor avtorjev na vprašanje o odnosu med mnogim in enim, ki se ga da razbrati v ozadju ideje o mnogih svetovih. Mnogo je namreč po eni strani zoperstavljeno enemu, po drugi strani pa se v odnosu do njega šele vzpostavlja. (Iz recenzije prof. dr. Urbana Kordeša).

Dr. Olga Markič

Marijan Zlobec

,

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja