Slovenska matica na 36. Slovenskem knjižnem sejmu


Slovenska matica, tako kot tudi druge slovenske založbe, predstavlja na 36. Slovenskem knjižnem sejmu svoje nove ali najnovejše knjige na spletu. Ta nova oblika trženja, tokrat s 30 odstotnim sejemskim popustom, se letos izvaja prvič in tako množično, saj doslej takih oblik sejma in predstavljanja novih knjig še ni bilo. So se pa založbe večinoma hitro in uspešno znašle, o čemer pričajo posneta predavanja oziroma predstavitve njihovih knjig, bodisi avtorjev, urednikov, prevajalcev, znanstvenikov, založnikov, ilustratorjev in še koga. Sejemski popust bo trajal do 29. novembra, verjetno pa do 5. decembra, kot napovedujejo, da bo trajal sejem na spletu.

Predsednik SM dr. Aleš Gabrič je po knjigi V senci politike predstavil novo knjigo 100 let univerze v Ljubljani, foto Marijan Zlobec

S tem pa slovenska družba nehote vstopa lahko bi rekli kar celovito v digitalno dobo. Ob tem pa je od države upravičeno pričakovati, da bi vložila večja sredstva v internetno oskrbo mest, ustanov, zavodov, bolnišnic, domov za ostarele, manjših krajev, vasi…, skratka, da bo z internetom pokrila vse ozemlje in ljudem omogočila vsaj “šolanje na daljavo”, pri čemer je ta šola sicer draga, še posebej, če pomislimo na epidemijo in njene žrtve. Ampak kot veste, vsaka šola nekaj stane. Žal v tem smislu kakšne javne razprave in medijskih odmevov še ni bilo.

Dr. Tiner Hribar je za SM napisal trilogijo Nesmrtnost in neumrljivost, foto Marijan Zlobec

Akademik dr. Tine Hribar je s tretjim delom zaključil svojo obsežno filozofsko trilogijo. V njej natančneje predstavi Eckhartova filozofska stališča o nesmrtnosti in neumrljivosti, sodobno teologijo (Balthasar, Moltmann, Rupnik), Heideggrove filozofske poglede na nesmrtnost, apologetsko filozofirajočo teologijo (Levinas, Marion, Kocijančič) ter odkritja sodobne znanosti na temo smrti in obsmrtnih izkušenj. Svojo tridelno knjižno razpravo sklepa z besedami: »Ljubezen do življenja, iz katere izvira veselje do zdaj živetega življenja, presega ne le željo po smrti, ampak tudi željo po večnem Življenju. (Na)gon smrti ni želja po smrti, marveč želja po presežku življenja: po tistem, kar naj bi bilo več, a je manj od življenja. Od življenja, ki vključuje tudi filozofijo, namreč filo-zofijo kot ljubezen: kot rado-vednost. Rad imeti, to je vse.«

Naslovnica

Iz zbirke Slovenska filozofska misel
Tomaž Grušovnik: Hotena nevednost
Grušovnikova monografija Hotena nevednost prinaša poskus celovite obravnave fenomena, ki se ga vsi zavedamo, a ga le slabo poznamo: izogibanja resnici. Če je za tradicionalno spoznavno teorijo osrednje vprašanje dosegljivost resnice, Grušovnik to optiko obrne in se raje sprašuje, kakšno vlogo ima pri našem razumevanju in ravnanju nelagodno breme spoznanja, za katerega si pogosto želimo, da bi nas zaobšlo. Rdečo nit monografije, ki sporoča, da problem spoznanja ni povezan zgolj s šibkostjo človeškega razuma, ampak tudi z našim načrtnim skrivanjem in bežanjem pred neizprosnostjo resnice, avtor vodi skozi tri obširna poglavja: prvo se posveča zgodovini refleksije hotene nevednosti, ki ji je moč slediti od antike prek srednjega veka do sodobnosti, drugo obravnava vrste, vzroke in vprašanja (ne)protislovnosti pojma, tretje pa se posveča etičnim dimenzijam fenomena.

Benetke

Iz zbirke Zgodovina držav in narodov
Frederic C. Lane: Benetke, pomorska republika
Prevod: Matej Venier, avtor dodatnega besedila: Dušan Mlacović, urednika zbirke: Peter Štih in Peter Vodopivec.
V tem temeljitem in vsestranskem pregledu tisočletne zgodovine Beneške republike, ki je v marsičem določala tudi našo zgodovino, avtor obravnava to pomorsko in trgovsko državo od začetkov na prelomu iz starega v srednji vek do propada konec 18. stoletja. Poleg osvetljevanja politične zgodovine – od zgodnjega obdobja na stičišču med frankovsko in bizantinsko državo do obdobja nevtralnosti  v 18. stoletju in končnega propada Republike – delo prinaša podroben opis izgradnje političnega sistema in pregled razvoja njenih institucij. Podrobno je opisano gospodarsko življenje v Benetkah s posebnim poudarkom na trgovini in trgovskih poteh, pomemben del monografije pa se posveča tudi umetniškemu dogajanju in intelektualnim tokovom tistega časa, od razcveta humanizma in razvoja znanosti, predvsem kartografije, do odnosa do cerkve, katoliške reforme in razsvetljenstva.

Boris Pasternak

Iz zbirke Prevodi iz svetovne književnosti
Boris Pasternak: Nenavadni dnevi. Izbrane pesmi. Prevedli: Tone Pavček, Janez Menart, Marjan Strojan. Izbor in spremna beseda: Marjan Strojan.

Boris Leonidovič Pasternak je eno osrednjih imen ruske književnosti dvajsetega stoletja. Njegov izjemni pomen je prepoznala tudi Kraljeva švedska akademija s podelitvijo Nobelove nagrade leta 1958, ki pa jo je avtor zaradi političnih pritiskov zavrnil. Obletnico avtorjevega rojstva in smrti obeležujemo z izidom knjige Nenavadni dnevi, ki prinaša izbor Pasternakove poezije v vrhunskih prepesnitvah Toneta Pavčka in Janeza Menarta ter z novimi prevodi Marjana Strojana. Pesmi odlikujejo intelektualna širina, senzibilnost in muzikaličnost, ob vsem naštetem pa tudi razprtost v živeto življenje, ki je s svojo erotično zanesenostjo in teminami tanatosa osrednji vir pesnikovega navdiha.
Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Slovenskega centra PEN.

Slovenska Istra I

Iz zbirke Slovenske pokrajine

Slovenska Istra I
je prva od dveh knjig, ki v prispevkih uglednih avtorjev in s pomočjo dragocenega slikovnega gradiva osvetljuje naravoslovne vidike tega prostora. Del, posvečen neživi naravi, obravnava geografske in klimatske značilnosti pokrajine, kamninsko podlago in njeno strukturo. Poglobljeno je predstavljena tudi izjemna vrstna pisanost rastlinstva in živalstva na kopnem in v morju. Iz prizadevanja, da bi bili antropogeni vplivi na naravo čim manjši, je knjigi dodano sklepno poglavje – v razmislek in spodbudo bralcu za sonaravno bivanje. Monografijo so uredili prof. dr. Jernej Pavšič, akad. prof. dr. Matija Gogala in mag. Andrej Seliškar.

Pesniška zbirka Davida Bandelja

Enajst let in pol bi našteli, če bi za vsako žrtev holokavsta molčali eno minuto, in prav ta številka kot metafora brezčasja je dogajalni prostor pesniške zbirke Davida Bandlja. V njej se prepleta dvoje glasov: glas zgodovine ali usode v svoji amorfnosti, brezinteresnosti in silni moči ter tanki glasovi posameznic in posameznikov, ki so sami ali od blizu doživljali brutalnost zla. Če se prvi oglaša iz kaotičnega in anonimnega prapočela vsega, kar je, drugi ob stiku s kaosom neimenljivega izrekajo svoj tukaj in zdaj v vsej konkretnosti in končnosti. V prostor srečanja tragične zgodovinske izkušnje in poetičnega uvida pesnik ne vstopa kot distancirani preučevalec zavojevanega ozemlja, pač pa kot soudeležen, do kraja ranljiv in sočuten videc in premišljevalec.
Knjiga je izšla v sozaložništvu z založbo Mladika v Trstu in ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Spremno besedo o širšem kontekstu pesnjenja in predvsem taboriščne usode ljudi, še posebej Judov, je napisal ddr. Igor Grdina.

Plakat

Pravkar je izšla knjiga, pravzaprav zbornik 150 let tabora v Vižmarjih. Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Slovenska matica sta ob obletnici največjega tabora v Vižmarjih pripravili zbornik o tem taboru, ki ga dopolnjujejo tematike o splošnih družbenih in političnih razmerah v času taborov. Kot množična politična zborovanja med letoma 1868 in 1871 je tabore omogočila sprememba zakonodaje. Sveženj napredne zakonodaje, imenovane tudi decembrska ustava, je decembra 1867 v politično življenje avstrijske polovice Avstro-Ogrske monarhije vnesel novo dinamiko. Avtorji prispevkov so Filip Čuček, Jernej Kosi, Avguštin Malle, Damir Globočnik, Branko Šuštar, Dragica Čeč in Matic Batič.
Zbornik bo izšel s podporo Mestne občine Ljubljana in Agencije za raziskovalno dejavnost RS.

150 let tabora v Vižmarjih

Zbirka Filozofska knjižnica
Martin Heidegger: O stvari mišljenja
, prevod: Tine Hribar

O stvari mišljenja je eden ključnih spisov Martina Heideggra iz obdobja po njegovem obratu znotraj mišljenja biti, namreč obrata od mišljenja biti kot bivajočosti bivajočega k mišljenju biti kot dogodja. Gre za obrat, ki ga je Heidegger napovedal že v svojem glavnem delu Bit in ČasO stvari mišljenja, skupaj s poglavjem Čas in bit, velja za enega ključnih filozofskih del 20. stoletja. Obe deli sta vplivali in še vplivata ne samo na razvoj filozofije, ampak  tudi na razvoj drugih humanističnih ved, na umetniško ustvarjanje ter celo na raziskovanja s področja fizike. 

Tine Hribar

Naslovnica

Henrik Neubauer: Svetovna zgodovina plesa
Plesalec, koreograf, učitelj in profesor plesa dr. Henrik Neubauer s Svetovno zgodovino plesa pomembno zapolnjuje vrzel na področju zgodovinskih pregledov plesne umetnosti pri nas. Upoštevajoč tradicionalno kronološko členitev evropske zgodovine na stari, srednji in novi vek, pregledno in sistematično razgrinja razvoj plesa od evropskih renesančnih dvorov do sodobnosti. Evropsko perspektivo dopolnjuje s pregledom zgodovine plesa in baleta na Slovenskem. Historični pojavi so prikazani v širšem kontekstu družbenih in duhovnih dogajanj, v ospredju te bogate monografije pa so vselej ustvarjalci, plesni inovatorji in koreografi, ki so trajno zaznamovali in preoblikovali plesno umetnost svojega časa.

Naslovnica

Helfried Valentinitsch: Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659

Delo zgodovinarja dr. Helfrieda Valentinitscha iz leta 1981 je obsežna zgodovinska razprava o delovanju idrijskega živosrebrnega rudnika po podržavljenju konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja. Predstavljeni so tehnični razvoj, proizvodnja, pravne in socialne razmere v rudniku ter načini pridobivanja živega srebra. Monografija, ki je nastala na podlagi dolgoletnega študija arhivskega gradiva, kaže na izjemen pomen idrijskega rudnika, enega prvih in največjih zgodnjekapitalističnih podjetij v Evropi. Opremljena je z življenjepisi vseh rudniških upraviteljev, uvodno poglavje pa prinaša pregled razvoja rudnika. Knjigo je prevedel Alfred Leskovec.
avstrijskega Knjiga je izšla v sozaložništvu s Centrom za upravljanje s kulturno dediščino živega srebra Idrija ter s podporo Javne agencije za knjigo RS, Ministrstva za kulturo in podjetja Kolektor Group d. o. o.

Naslovnica

Matičini zborniki

Naslovnica

Aleš Gabrič (ur.): 100 let Univerze v Ljubljani
V monografiji so predstavljeni rezultati znanstvenega posveta, ki sta ga ob 100-letnici ustanovitve prve slovenske univerze pripravili Slovenska matica in Univerza v Ljubljani. Že znanim podatkom o ustanovitvi in razvoju ljubljanske univerze so dodane nove analize, ki pojasnjujejo, s kako habilitiranimi učitelji je sploh lahko računala mlada univerza, kako so profesorski krogi vplivali na druga področja, npr. na slovensko sodstvo ali ustanavljanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delovanju univerze v zaostrenih političnih razmerah so dodana razmišljanja o avtonomiji univerze, o dejavnosti študentov in njihovem socialnem statusu. Nismo pa pozabili niti na kulturno dediščino univerze v njenih arhivih in umetnostni zbirki.      

Naslovnica

Iz zbirke Knjige mest
Uroš Zupan (ur.): Trboveljska knjiga
Petnajsta zapovrstjo v zbirki Mestne knjige, ni kronološki prikaz razvoja sedanje občine Trbovlje od njenih tržnih začetkov do današnjih mestnih razsežnosti. Tudi ni zgodovinski dokument, ki bi, kot v svoji Poetiki o zgodovinopisju zapiše filozof Aristotel, povzemal vse to, kar se je v rudarskem revirju v preteklosti dejansko zgodilo. Je  namreč veliko več. Urednik Uroš Zupan, pesnik in Trboveljčan na začasnem delu v Ljubljani, je z imenitnim izborom del pripravil prvovrsten literarni kolaž o mestu, ki ga je zaznamovalo kopanje premoga, a tudi rdeča revolucionarna misel. V tem je Trboveljska knjiga predvsem literarno preiskovanje sedanje generacije umetnikov o duhovni identiteti mesta nekoč, danes in jutri.

Predstavitev Trboveljske knjige

Iz zbirke Razprave in eseji

Irena Avsenik Nabergoj: Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature

Naslovnica

Tretja knjiga ddr. Irene Avsenik Nabergoj o judovskem ljudstvu na temo njihove »zgodovine recepcije«, o čemer pričajo upodabljanje v ne-judovski kulturni produkciji, zgodovina antisemitizma ter lastni odzivi Judov na človeško stanje, ki so ga doživljali na docela svojevrsten način. Značilnost te študije je preučitev reprezentativnega konspekta pisanja o tej tematiki in pojasnjevalna predstavitev opaznih trendov. Poseben odmev na predmet te monografije ima poetizacija trpljenja, smrti in žalovanja, ne le v biblijskih psalmih, temveč tudi v poznejšem pisanju do konca dvajsetega stoletja. Obravnavani so teme in vidiki, povezani z osrednjo tematiko, kot so denimo mučeništvo, križarski pohodi, antisemitizem in pogromi, z nujno pozornostjo na holokavst in vse, kar mu je utrlo in utiralo pot. To nadvse dragoceno delo predstavlja neustavljivo silo prizadevanja za dialog in spravo med etničnimi skupinami, ki imajo za seboj grozljivo bilanco krivde, prav posebej pa predstavlja spodbudo za intenziviranje dialogi med Judi in kristjani. Nova doba tega dialoga v razkrivanju tistega, kar nas združuje, pa bo glede na zgodovinsko obremenjenost toliko bolj prepričljiv simbol za iskanje dialoga v razmerju med vsemi narodi.

Naslovnica

Iz zbirke Razsežnosti slovenstva
Vesna Mikolič: Izrazi moči slovenskega jezika
Knjiga, prva iz skupne knjižne zbirke Annales ZRS Koper in Slovenske matice, predstavlja tudi prvo celovito in interdisciplinarno obravnavo moči slovenskega jezika. Delo prinaša opis intenzitete jezika, ki je utemeljena kot jezikoslovno-pragmatična kategorija in predstavljena v različnih diskurzih, od znanosti do oglaševanja in politike, pa tudi v leposlovju, kjer so sredstva za stopnjevanje moči literarnega jezika zaradi njegove izrazno-estetske funkcije še posebej pomembna. Zanimive so tudi medkulturne primerjave izrazov intenzitete v slovenščini, hrvaščini, italijanščini in angleščini. Zadnji del monografije obravnava pomemben odnos med intenziteto jezika ter nasilnim in sovražnim govorom. Predstavljeni so primeri (ne)nasilnega govora v času fašizma in v sodobni omrežni družbi, na koncu pa še izvirni jezikovnodidaktični pristopi, s katerimi med mladimi razvijamo učinkovito in nenasilno komunikacijo. Znanstvena monografija je tako lahko odličen vodnik k večji zmožnosti za učinkovito, prepričljivo in spoštljivo komunikacijo na različnih področjih in k preprečevanju nasilnega govora v slovenski družbi.

Iz zbirke Vezana beseda

Naslovnica

Leonid Nikolajevič Andrejev: Človekovo življenje
 
Človek v tragičnem boju z usodo, temeljna snov ustvarjanja Leonida Andrejeva, je našla izviren izraz v romanih, novelah in povestih, najbolj prepričljivo pa nemara prav v dvaindvajsetih dramah, ki pod vplivom Nietzscheja in Schopenhauerja prikazujejo univerzalno dihotomijo bivanja, razpetost med življenjem in smrtjo. Človekovo življenje, igra v petih prizorih, ki sta jo uprizorila tako Mejerhold kot Stanislavski, danes velja za avtorjevo osrednje dramsko delo in po mnenju Aleksandra Bloka tudi najbolj avtobiografsko. Gre za filozofsko dramo v stilizirani in lirično izčiščeni dramski govorici, ki razgrinja življenje kot potovanje proti smrti. V njej je naturalistični videz odstranjen, svet pa je prikazan v svojem zaostrenem, zgoščenem bistvu, kot golo stanje razuma in duše. Prevod in spremna beseda: Drago Bajt.

Dr. Primož Kuret in dr. Aleš Gabrič na predstavitvi knjige, foto Marijan Zlobec

Iz zbirke Spomini in srečanja
Primož Kuret: Iz parterja. Nekaj spomina
V svoji prvi avtobiografiji dr. Primož Kuret, velika osebnost slovenske in evropske muzikologije, sede v parter pred prizorišče svojega življenja, da bi spominsko podoživel najlepše pa tudi najgrenkejše trenutke. Tako pobliže spoznamo avtorjevo z vojno zaznamovano otroštvo, veliko čustveno bližino z očetom, akademikom Nikom Kuretom ter ustvarjalna gimnazijska leta; z njim se sprehodimo skozi kozmopolitski Dunaj in pogledamo v zakulisje intelektualnih trenj doma. Iz parterja je iskren in iskriv zapis o življenju, ki je ne glede na vse ovire ostalo zapisano umetnosti, obenem pa je tudi dragoceno pričevanje o razgibanem dvajsetem stoletju v Sloveniji in Evropi.
Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Slovenskega gledališkega inštituta. 

Marijan Zlobec


 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

%d