Slovenski lingvistični atlas 3. Kmetovanje – orodja, opravila (2)


Založba ZRC je pred dnevi predstavila devet novih knjig. Nekaj prav posebnega je monumentalna monografija Slovenski lingvistični atlas 3. Kmetovanje – orodja, opravila.

Naslovnici

Tretji del Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 3: Kmetovanje) zajema narečna poimenovanja za kmečke posestnike, obdelovalne površine, kmečka opravila in orodja, voz in njegove dele ter planinsko pašništvo. Gradivo za 115 vprašanj je bilo zbrano v 417 krajih v Sloveniji in vseh štirih zamejstvih ter prinaša izjemno leksično bogastvo – preko 3400 leksemov – tega tematskega sklopa.

V Atlasu (SLA 3.1) je zbrano gradivo predstavljeno z jezikovnimi (leksično-besedotvornimi in obstojsko-pomenskimi) kartami ter s spremnimi seznami fonetično zapisane narečne leksike, v Komentarjih (SLA 3.2) pa je jezikoslovna analiza opremljena s prikazom gradivske problematike, opisom posebnosti kartiranja ter opozorilom na sorodne karte v izbranih lingvističnih atlasih. Pomembna je tudi etnološka osvetlitev obravnavanih pojmov in njihova predstavitev z izvirnimi ilustracijami.

Knjigi dopolnjujejo seznami krajev, zapisovalcev in njihovih zapisov, prevod vprašanj v osem jezikov, besedni kazali, seznam strokovne literature, angleški povzetek in prenovljena karta slovenskih narečij. Novost sta prosojnici z zemljevidoma slovenskih narečij oz. večjih naselij, ki omogočata lažje branje jezikovnih kart.

Geolingvistična predstavitev narečne leksike v SLA 3 s precejšnjim deležem novega, še nepopisanega ali nepojasnjenega besedja za obravnavano področje slovenske žive kulturne dediščine odpira nove možnosti za jezikoslovne, etnološke, zgodovinske, kulturološke in interdisciplinarne študije.

Knjiga je izšla v zbirki Jezikovni atlasi, uredile so jo Jožica Škofic, Karmen Kenda – Jež in Mojca Kumin Horvat.

Avtorjev posameznih prispevkov je veliko: Januška Gostenčnik, Vito Hazler,  Mojca Kumin Horvat, Tjaša Jakop, Nina Pahor, Karmen Kenda – Jež, Danila Zuljan Kumar, Vlado Nartnik, Vera Smole, Matej Šekli in Jožica Škofic.

Založnik je Založba ZRC, izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, knjiga je sestavljena iz dveh delov: atlasa 42 x 29,7 cm in komentarjev.

Poetika slovenske slovstvene folklore. Besedna umetnost v koreninah. To je najnovejša knjiga ddr. Marije Stanonik.

Monografija je na Slovenskem pionirsko delo o treh vrstah poetik ljudske ustvarjalnosti, tj. zvočni, vizualni in kompozicijski. Delo priča o tem, kako se slovenski (ljudski) človek na jezikovno estetski ravni odziva na resničnost, kako jo poimenuje, upoveduje in hkrati soustvarja. Prvo poglavje je namenjeno zvočni poetiki, npr. prevajanju in ljudskem osmišljanju oglašanj ptičev (ptičjic) in zvonov (zvončic); v poglavju o vizualni poetiki avtorica obravnava dojemanje in upovedovanje prostora, bajčnih bitij, barv, števil; v zadnjem poglavju o kompoziciji poudari pomen kategorije časa ter logiko oblikovanja začetkov in koncev pri pripovedovanju, posebej na primeru Kračmanovih pravljic in individualne poetike Gašperja Križnika. Z nadvse raznovrstnim in bogatim gradivom avtorica ilustrira izjemne metaforične kompetence slovenskega človeka in dokazuje, kako so tudi slovstveni folklori lastne estetske zakonitosti ali kot pravi v sklepu: “… v slovstveni folklori – če je umetnost govorjenega jezika! – je vedno navzoča tudi estetska funkcija.”

Založnik je Založba ZRC, izdajatelj Inštitut za slovensko narodopisje.

Pospeševanje skozi zgodovino. Avtomobili med stereotipi in statistiko. To je knjiga  Marka Kovača.

Knjiga poskuša odgovoriti na vprašanji – kaj je avto in kakšen je njegov vpliv na naša življenja, pri čemer navezuje anekdotične podatke v obliki zanimivih stereotipov o avtomobilih s preverljivimi statističnimi podatki. Avtomobili so namreč ena najvplivnejših iznajdb sodobne ere, ki je v približno poldrugem stoletju preobrazila tako naše navade kot tudi celotna mesta in pokrajine. Ideja o avtomobilu se je tako usedla v naše možgane, da si življenja brez njega ne moremo niti povečini nočemo zamisliti. Zaradi osredotočenja na analizo podatkov je knjiga bogato opremljena z grafikoni, ki dodatno pojasnjujejo določene statistične elemente o avtomobilih. Vsebuje zgodovinski pregled zgodnjega razvoja prometnih sredstev, ki jim sledi popis posledic industrializacije avtomobilske proizvodnje in nastanka pomenljivih nacionalnih stereotipov. V zadnjih desetletjih je industrija prerasla politične omejitve in avtomobili po vsem svetu so si postali vse bolj podobni. V knjigi so analizirane nekatere zanimivejše lastnosti avtomobilov, od velikosti, moči in hitrosti, do barv in starosti. Prav tako so opisani vplivi na okolje in prometna varnost, dodan je tudi pogled v prihodnost.

Naslovica 
Kazalo vsebine

PREDGOVOR

KAZALO

1 UVOD

2 KRATKA ZGODOVINA PREVOZNIH SREDSTEV
2.1 Tiri in para
2.2 Dvokolesa na človeški in motorni pogon
2.3 Kdo je pravzaprav izumil avtomobil?
2.3.1 Vznik sodobnega pogona
2.3.2 Komercialni uspeh
2.4 Razvoj avtomobilizma na začetku 20. stoletja
2.5 Nadaljnji razvoj avtomobilizma
2.5.1 Renault: avtomobili, vlaki, tanki in letala

2.5.2 Citroënov spaček kot simbol povojne Francije
2.5.3 Britanski avtomobilski imperij
2.5.4 Nemški red in disciplina
2.5.5 Italijanska »la dolce vita«
2.5.6 Japonski avtomobilistični zen
2.5.7 Ameriške sanje
2.5.8 Jugoslovanska zabloda
2.5.9 Slovenska skromnost

3 LASTNOSTI AVTOMOBILOV, VOZNIKOV IN VOZNIC
3.1 Hitreje, višje, močneje
3.1.1 (Prav nič) hitreje
3.1.2 (Nekaj) višje
3.1.3 (Precej) močneje
3.2 Barve
3.3 Izvor
3.4 Cena

3.4.1 Ljudska vozila
3.5 Gorivo
3.6 Starost avtomobila
3.7 Starost voznikov
3.8 Povprečen (stereotipen) avto

4 VPLIV AVTOMOBILOV NA OKOLJE
4.1 Urbanizem
4.2 Izpusti
4.2.1 Svinec
4.2.2 Energija
4.2.3 Toplogredni plini
4.2.4 Onesnaževala zraka
4.3 Stroški prometa
4.3.1 Cena goriva
4.3.2 Hrup

4.3.3 Gneča in zastoji
4.3.4 Bolezni
4.4 Javni potniški promet
4.5 Lastnosti avtomobilov
4.5.1 Število avtomobilov
4.5.2 Masa avtomobilov
4.5.3 Zračni upor
4.5.4 Povprečna poraba goriva
4.6 Sociološki vplivi

5 PROMETNA VARNOST
5.1 Zgodovina prometne varnosti
5.2 Prometna varnost v Sloveniji
5.3 Stereotipi in prometna varnost
5.4 Vpliv mase vozila oziroma pojav športnih terencev
5.5 Javni potniški promet

6 PRIHODNOST AVTOMOBILOV

6.1 Projekcije izpustov
6.2 Trajnostna mobilnost
6.2.1 Hodljiva oziroma 15-minutna mesta
6.3 Nove tehnologije
6.3.1 Električna vozila
6.3.2 Vodik
6.3.3 Avtonomna vozila

7 SKLEP
7.1 Dodatno branje

8 SEZNAM SLIK IN PREGLEDNIC

9 REFERENCE

Knjiga je izšla v zbirki Prostor, kraj, čas 22. Soizdajatelja sta Inštitut za antropološke in prostorske študije ter Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost.

(se nadaljuje)

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja