Dejavnost Kreativne baze po ceniku Slovenskega društva za odnose z javnostmi (2)


Objava v Mladini o neverjetno velikih dohodkih zasebne Kreativne baze, v lasti zakoncev Mitje in Maje Čander, vsaj v primerjavi s kulturnimi storitvami in honorarji za vrste umetniških dejavnosti in nagrade za vsakršno umetniško ustvarjanje, gledališko, glasbeno in recitatorsko nastopanje, igranje v predstavah, izvajanje koncertov, v ansamblih ali solistično, razstavljanje, pisanje…, nas je, kot je bilo že omenjeno, pripeljala do NUK ali Narodne in univerzitetne knjižnice. Zato smo se obrnili na direktorja oziroma ravnatelja NUK Viljema Lebana. Poleg teme sodelovanja NUK s Kreativno bazo s ciljem promocije gradnje nove knjižnice NUK 2, (doslej je NUK Kreativni bazi izplačal 109.026,85 EUR), pa smo izkoristili še nekatere dodatne v zvezi z delovanjem in vsebino osrednje nacionalne knjižnice  ter razsežnostmi odmeva v javnosti, kot rezultat storitev Kreativne baze, vse do turistične ponudbe Plečnikovega spomenika, ki je za tuje obiskovalce, povezane s svojimi urniki obiskov mesta in vodstev po njem, zelo utesnjena.

Viljem Leban, foto NUK

Kdaj je prišlo do pravno in vsebinsko zavezujočega sodelovanja NUK s Kreativno bazo?

Prva pogodba za paket storitev s področja odnosov z javnostmi, komuniciranja in strateškega svetovanja je bila med Narodno in univerzitetno knjižnico in Kreativno bazo d.o.o. sklenjena za obdobje od 20. 9. 2019 do 31. 12. 2019.

Kdo je dal pobudo in zakaj? Kje je bil objavljen javni razpis za javna dela, financirana z javnim denarjem?

Potreba po naročilu storitev zunanjega izvajalca na področju odnosov z javnostjo, komuniciranja in strateškega svetovanja je bila posledica ugotovitve, da Narodna in univerzitetna knjižnica neučinkovito komunicira z javnostmi in da projekt NUK 2 sedem let po izvedenem mednarodnem urbanističnem in arhitekturnem natečaju v javnosti, predvsem pa pri odločevalcih, ni prepoznan kot eden ključnih kulturnih projektov samostojne države in posledično ni deležen ustrezne obravnave pri pripravi državnih razvojnih in finančnih dokumentov.

Oddaja javnega naročila v vrednosti 5.000 EUR ne zahteva izvedbe javnega razpisa.

Kakšne so vse storitve, ki jih za NUK opravlja Kreativna baza in kje so javnosti vidne ali dostopne, glede na delovanje knjižnice kot nacionalke in javne? Kjer vse storitve Kreativne baze javnost lahko preveri in se z njimi seznani?

Po Pogodbi za paket storitev s področja odnosov z javnostmi, komuniciranja in strateškega svetovanja (od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023) so storitve naslednje:

 • Podpora pri pripravi načrta komuniciranja za dogovorjeno časovno obdobje glede na predvidene aktivnosti; v okviru načrta komuniciranja v sodelovanju z naročnikom določimo komunikacijske cilje, ciljne javnosti, ključna sporočila, strateški pristop h komuniciranju, časovni okvir, komunikacijske kanale in operativni načrt komuniciranja z mediji.
 • Podpora pri izvedbi mesečnega novičnika NUK in distribucija medijem.
 • Celovita izvedba mesečnega intervjuja z izbranim zaposlenim v NUK (zasnova, izvedba, lektoriranje), ki se objavi v novičniku in na spletni strani izvajalca.
 • Podpora pri določanju aktualnih tem, komunikacijskih orodij in komunikacijskih kanalov za gradnjo odnosov s ključnimi javnostmi, s poudarkom na odnosih z mediji (organizacija in priprava konceptov intervjujev, prispevkov in reportaž v nacionalnih, lokalnih, regionalnih in specializiranih medijih v skladu z načrtom komuniciranja).
 • Celovita medijska podpora izbranih izpostavljenih dogodkov.
 • Podpora pri avtorizaciji intervjujev ter odgovorov na novinarska vprašanja.
 • Strateško svetovanje in mreženje z namenom krepitve ugleda NUK.
 • Upravljanje ugleda naročnika (osebni kontakti z mediji, mnenjskimi voditelji in odločevalci).

Po Pogodbi za paket storitev s področja strateškega svetovanja pri izvedbi kampanje za NUK 2 (od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023) so storitve naslednje:

 • Podpora pri pripravi načrta komuniciranja za dogovorjeno časovno obdobje glede na predvidene aktivnosti; v okviru načrta komuniciranja v sodelovanju z naročnikom določimo komunikacijske cilje, ciljne javnosti, ključna sporočila, strateški pristop h komuniciranju, časovni okvir, komunikacijske kanale in operativni načrt komuniciranja z mediji.
 • Podpora pri določanju aktualnih tem, komunikacijskih orodij in komunikacijskih kanalov za gradnjo odnosov s ključnimi javnostmi, s poudarkom na odnosih z mediji (organizacija in priprava konceptov intervjujev, prispevkov in reportaž v nacionalnih, lokalnih, regionalnih in specializiranih medijih v skladu z načrtom komuniciranja).
 • Celovita medijska podpora izpostavljenih dogodkov v procesu izgradnje NUK 2.
 • Podpora pri avtorizaciji intervjujev ter odgovorov na novinarska vprašanja.
 • Strateško svetovanje in mreženje za krepitev podpore javnosti projektu NUK 2.
 • Upravljanje ugleda naročnika (osebni kontakti z mediji, mnenjskimi voditelji in odločevalci).

Javnosti so vidne storitve v nekaterih dokumentih, ki so izdelani v okviru naročila, predvsem pa v medijskih objavah.

Kako je o tem sproti obveščeno Ministrstvo za kulturo ali katero drugo ministrstvo? Kakšna poročila daje NUK MK oziroma komu drugemu, kot financerju knjižnice?

Ministrstvo za kulturo RS je seznanjeno z načrtovanim naročilom storitev v letnem Predlogu programa dela in finančnega načrta NUK, na osnovi katerega izda odločbo o financiranju dejavnosti NUK, na predstavitvi tega predloga ekspertni skupini za knjižnice in strokovnim delavcem Ministrstva za kulturo RS, v letnem Programu dela in finančnem načrtu NUK, h kateremu dajeta soglasje ministrstvo in Svet zavoda NUK, katerega člani so tudi predstavniki ministrstva. NUK pripravlja Letno poročilo o delu, h kateremu poda soglasje Ministrstvo za kulturo RS.

Omenjeni znesek je zelo  visok glede na cene ali plačila mnogih storitev v kulturi na različnih področjih, kot so honorarji za pisanje literarnih zvrsti, prevajanje, oblikovanje, razstavnino, koncerte, gledališke predstave in vse storitve v gledališčih… Tam je govora o nekaj sto evrih, tisoč; za izvirni roman 4000 evrov, za razstavnino 250 – 300 evrov, za prevajalsko polo 350 evrov, izvirno prozo 400 – 500 evrov, komorni koncert 250 evrov, novo glasbeno delo 1000, za simfonijo 2000?

Brez odgovora.

Naložba v NUK II je ocenjena na 85,5 milijona evrov, foto Bevk Perović arhitekti

Kdo je določil in natanko opisal vrednost katerekoli storitve, jo utemeljil, predlagal in NUK sprejel s pravno zavezujočo pogodbeno obvezo?

Vrednost storitev, opravljenih v okviru zgoraj omenjenih naročil, je primerljiva z vrednostmi storitev po ceniku Slovenskega društva za odnose z javnostmi in primerljivimi storitvami na trgu.

Zakaj NUK sam ne opravlja vseh storitev oziroma dobi zaposlenega človeka, ki bi opravljal storitve, za katere NUK najema zunanje sodelavce?

V Službi za prireditve in odnose z javnostmi je bilo v letu 2022 sistemiziranih sedem in zasedenih pet delovnih mest oziroma EPZ. Nezasedeno je bilo delovno mesto vodje organizacijske enote, zato je en uslužbenec opravljal naloge vodenja  po pooblastilu, dve uslužbenki sta polovično zasedali delovni mesti.

Področje delovanja službe je široko in raznorodno in ga ni mogoče zajeti v en pojem ali krajši naziv, ki bi obsegal vse naloge in dejavnosti službe. Zato je samo ime službe deloma neustrezno, saj vodenje odnosov z javnostmi ne zaobsega večinskega ali polovičnega dela nalog službe. Predstavlja približno 15 % dejavnosti službe.

Služba opravlja naloge na naslednjih področjih:

Organizacija razstav, prireditev, obiskov in drugih dogodkov,

vodenje odnosov z javnostmi in mediji,

vodenje notranje in zunanje komunikacije,

vodenje promocije knjižnice in njenih storitev,

trženje storitev in izdelkov,

organizacija ogledov knjižnice,

vodenje založniške dejavnosti,

oblikovanje in skrb za usklajenost elementov vizualne komunikacije s celostno grafično podobo knjižnice,

skrb za urejenost prostorov,

urejanje spletne strani in intraneta,

predstavljanje knjižnice na družbenih omrežjih in organizacija spletnih dogodkov,

izdelava in obdelava fotografij, video posnetkov in drugih multimedijskih izdelkov,

vodenje dejavnosti na področju podpornikov knjižnice in pridobivanja nejavnih prihodkov,

vodenje mednarodne dejavnosti knjižnice,

naročanje oblikovalskih, prevajalskih, lektorskih in tiskarskih storitev,

sodelovanje v izobraževalni dejavnosti knjižnice,

sodelovanje pri projektih in vodenje projektov s področja dela službe.

Od petih zaposlenih je bilo (v EPZ) 2,5 bibliotekarjev, 1 strokovni sodelavec in 1,5 samostojnih svetovalcev.

Za izvajanje del s področja odnosov z javnostmi in mediji trenutno zaposleni v službi (in v NUK) nimajo ustrezne izobrazbe, niti drugih specifičnih potrebnih kompetenc. Da bi lahko ti zaposleni opravljali del nalog, ki jih sedaj zavod oddaja zunanjemu izvajalcu, bi morali (1) zmanjšati obseg njihovih sedanjih del in nalog, (ki niso s področja odnosov z javnostmi in mediji), ali opustiti opravljanje nekaterih del, s katerimi so sedaj sicer polno zasedeni, in (2) zaposleni bi morali pridobiti ustrezne kompetence. Izpostaviti velja, da se sicer obseg nalog, ki jih zaposleni izvajajo v službi povečuje, predvsem na področju promocije in organiziranih ogledov Plečnikove dediščine, odkar je UNESCO uvrstil stavbo NUK na seznam svetovne dediščine.

Rešitev bi bila nova zaposlitev strokovnega sodelavca (1 EPZ) z ustreznimi kompetencami, kar je z vidika stroškov enako stroškom, ki jih ima sedaj zavod z oddajo storitev zunanjemu izvajalcu. Stroški oddajanja del zunanjemu izvajalcu znašajo 29.523,96 EUR, ocenjeni stroški dela zaposlitve pa 29.835,70 EUR.

NUK ima z odločbo ministrstva omejitev zaposlovanja dodatnih uslužbencev oziroma strokovnih delavcev.

Notranjost NUK 2, foto Bevk Perović arhitekti

Kateri organi v NUK oziroma z javnostjo povezanimi delegati v svetu NUK so odobrili pogodbo med NUK in Kreativno bazo in ali je bilo s pogodbo obveščeno Ministrstvo za kulturo kot glavni financer NUK? In ali se je z njo strinjalo?

V skladu z 11. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda NUK sklepa za zavod pogodbe ravnatelj. Ministrstva za kulturo RS o vsakem posamičnem naročilu zavoda ne obveščamo. NUK izvede letno več kot 2.200 različnih naročil pri več kot 400 dobaviteljih blaga in storitev.

NUK 2 načeloma “gradijo” nekako od 1994, ko je bilo javno obljubljeno, da bo nova knjižnica zgrajena in opremljena do leta 1998. To se ni zgodilo in kot kaže, se premierova obljuba, da bo zgradil NUK 2, ki je v načrtu državnih investicij v kulturo, spričo naravnih nesreč in ogromne škode to v kratkem ne bo zgodilo. Kakšen časovni obseg ima pogodba NUK s Kreativno bazo; kdaj ali katerega dne se je začelo in kateri je končni datum izplačil oziroma sodelovanja? Ali plačila potekajo mesečno in v kakšnem znesku? Ali zaposleni v NUK vse to vedo?

Zadnji veljavni pogodbi sta za obdobje 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 (gl. odg. k tč. 3). Sodelovanje s Kreativno bazo poteka od leta 2019.

Kolikšna sredstva dobiva NUK letno za digitalizacijo medijev in vsega drugega arhivskega ter dokumentarnega gradiva v NUK?

V letu 2023 je NUK prejel 160.000 EUR za stroške digitalizacije. V tem znesku niso zaobjeta sredstva za investicije in nakup opreme.

Zakaj je bila preseljena Bibliografija NUK na drugo lokacijo in je ta dejavnost članom NUK nedostopna?

Z reorganizacijo v letu 2020 so bili v NUK vsi strokovni oddelki, ki so izvajali bibliografsko obdelavo gradiva, združeni v eno organizacijsko enoto. Zaradi učinkovitejše organizacije dela, racionalizacije in optimizacije postopkov pri obdelavi gradiva so bili vsi katalogizatorji premeščeni na skupno lokacijo v prostore NUK na Leskoškovi 12 v Ljubljani.

Zakaj članom NUK ni dostopno listkovno gradivo v Bibliografiji na hodnikih?

Delovni katalogi, ki jih uporabljajo katalogizatorji v NUK, so tudi na novi lokaciji dostopni zainteresirani javnosti na enak način kot v preteklosti, t.j. po predhodnem dogovoru.

Zakaj je bil ukinjen javni bife v kleti NUK in s tem javnosti dostopni koncerti, literarni večeri?

Najemnik prostorov kavarne NUK je v letu 2022 odpovedal najemno pogodbo. Pred oddajo novemu najemniku je potrebno prostore obnoviti. V letu 2023 NUK ni imel na voljo sredstev za ta namen. Prostor kavarne je odprt za uporabnike, v njem in na pripadajočem dvorišču se odvijajo tudi prireditve.

Kdaj bo turistom velika čitalnica pogosteje na ogled kot je sedaj, ko zlasti tuji turisti nimajo vstopa, razen v strogo določenih terminih, ki pa so zelo omejeni ali omejujoči in ne prispevajo k mednarodni popularizaciji NUK?

V letu 2023 smo v času od 3. 7. 2023  do 14. 8. 2023 (od 10.00 do 18.00) prvič odprli veliko čitalnico za individualne obiskovalce in organizirane skupine. Načrtujemo, da bomo to storili tudi v letu 2024. Del strokovne javnosti in nekateri uporabniki tej odločitvi nasprotujejo. Vprašanje smotrnosti odprtosti velike čitalnice za oglede obiskovalcev bo na eni od prihodnih sej obravnaval Strokovni svet zavoda.

Kdaj bo NUK pripravil širšo razstavno ponudbo za ogled svojih arhivskih bogastev?

V prihodnjem letu bo v okviru razstave 250. letnice NUK obiskovalcem na ogled razstava, ki bo predstavila tudi nekatere dragocenosti iz zbirk NUK.

Koliko sredstev na leto namenja NUK odkupu gradiva za kartografsko, glasbeno, rokopisno…zbirko (stare razglednice slovenskih krajev, zemljevidi, fotografije, grafike, manjkajoči časopisi, rokopisi…)?

V letu 2023 smo namenili odkupom gradiva za posebne zbirke 66.500 EUR.

Marijan Zlobec

VREDNOST PR STORITEV

PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi

Cenik odnosov z javnostmi, tržnega komuniciranja ter event managementa EUR
1. Priprava projektov
1.1   Idejna zasnova projekta 4.172,93
1.2   Priprava celostne grafične podobe projekta 2.921,05
1.3   BTL aktivnosti – direktna pošta ob projektu 1.877,82
2. PR aktivnosti
2.1   Posveti s strokovnjaki, priprava izhodišč za PR aktivnosti 1.381,24
2.2   Prošnja za podporo kateri od zunanjih institucij (priprava, kontakti, razgovori) 367,22
2.3   Priprava seznama institucij, šol, novinarjev 308,80
2.4   Priprava povabila institucijam 646,80
2.5   Preverjanje pripravljenosti za sodelovanje pri institucijah, zbiranje dodatnih informacij 930,56
2.6   Priprava sporočila za javnost o dogodku oziroma projektu 308,80
2.7   Sledenje sporočila za javnost – follow up (pošiljanje, preverjanje, dogovarjanje o objavah) 375,56
2.8   Izdelava aplikacij – posameznih navodil za sodelovanje pri projektu 584,21
2.9   Priprava obvestilo o rezultatih projekta za vključene javnosti 125,19
2.10 Priprava vsebin za spletno stran 1.961,28
2.11 Priprava navodil za študente in zunanje sodelujoče 250,38
2.12 Priprava vabil za novinarje – novinarska konferenca 1.293,61
2.13 Priprava gradiv za novinarje za novinarsko konferenco 563,35
2.14 Priprava sporočila za javnost po novinarski konferenci 308,80
2.15 Preverjanje udeležbe novinarjev na novinarski konferenci 308,80
2.16 Sledenje – follow up po novinarski konferenci (kontakti z mediji, pošiljanje sporočila za javnost, gradiva) 371,39
2.17 Analiza medijskih objav po novinarski konferenci ali sporočilu za javnost 1.381,24
2.18 Organizacija in koordinacija novinarske konference 1.105,83
2.19 Priprava besedil za zloženke in ostale materiale ob projektih 625,94
3. Event management – organizacija dogodkov
3.1   Priprava koncepta dogodka – enodnevni dogodek 2.086,46
3.2   Priprava scenarija dogajanja na dogodku 776,16
3.3   Priprava besedila vabila in morebitne prijavnice za dogodek 312,97
3.4   Priprava in čiščenje seznamov za dogodek 104,32
3.5   Zbiranje prijav za dogodek 104,32
3.6   Priprava zahvalnih daril (izbor) in napisov na zahvalna darila 308,80
3.7   Organizacija, koordinacija in nadzor nad izvedbo dogodka 1.564,85
3.8   Organizacija moderatorja in priprava besedila za moderatorja 605,07
4. Ostale storitve
4.1   Priprava koncepta radijske ali televizijske oddaje 625,94
4.2   Priprava koncepta nagradne igre 417,29
4.3   Medijski trening (organizacija, priprava treninga, izvedba) – na osebo 292,10
5. Urne postavke
5.1   Direktor odnosov z javnostmi – PR Direktor 92,14
5.2   PR Manager 62,09
5.3   Event manager – upravljalec dogodkov 62,09
5.4   Vodja dogodka 52,08
5.5   Medijski direktor – direktor komuniciranja z medij 92,14
5.6   Medijski planer 62,09
5.7   Medijski analitik 52,08
5.8   Kreativni direktor 92,14
5.9   Tekstopisec 82,12
5.10 Oblikovalec 87,13
5.11 Postavljalec besedil 57,09
5.12 Oblikovalec internetnih strani 72,11
5.13 Produkcijski vodja 72,11
5.14 Vodja strateškega načrtovanja v odnosih z javnostmi in tržnem komuniciranju 184,28
5.15 Strateški analitik v odnosih z javnostmi in tržnem komuniciranju 115,17

PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji! (Iz spletne strani).

(se nadaljuje)

Marijan Zlobec


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja